Noodfonds

financiële steun als alle hulp ontbreekt

Het Noodfonds van het Nijkerks Diaconaal Beraad heeft als doel het verlenen van individuele financiële ondersteuning aan hen die buiten de reguliere hulp vallen.

Wie kunnen zich melden met een hulpvraag?

Hulpvragers komen bij het Noodfonds na bemiddeling van een (professionele) hulpverlener/verwijzer. Een hulpverlener/verwijzer kan werkzaam zijn bij de gemeente, gebiedsteam, een hulpverlenende instantie, zorginstelling of (bijv.) ambtsdrager zijn van een van de aangesloten kerken. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld SchuldHulpMaatjes, hulpbieders of helpdeskmedewerkers van HipHelpt Nijkerk als verwijzer fungeren. 

Doelgroepen

Als potentiële hulpvragers zijn o.a. in beeld:

 • 55+ ers die moeten rondkomen met een inkomen rond het wettelijk sociaal minimum, zonder eigen huis, spaarrekening of pensioen, met een onvolledige AOW. En/of hoge extra kosten vanwege chronische ziekte of beperking
 • (Eénouder)gezinnen met een inkomen tot 120% van het wettelijk minimum
 • Jongeren tot 18 jaar die zelfstandig wonen en in armoede leven
 • Langdurig werklozen, alleenstaand of in gezinsverband, vooral degenen van 55+
 • Vluchtelingen en asielzoekers die in de gemeente Nijkerk leven (toekennen leefgeld, ondersteuning bij inrichting huisvesting, bijdrage in legeskosten gezinshereniging)

De hulp van het Noodfonds richt zich op personen die zeer dringend financiële hulp nodig hebben en ervaren dat andere hulpbronnen zijn uitgeput zoals:

 • Mensen die zijn vastgelopen in allerlei procedures en niet meer weten hoe ze verder moeten handelen
 • Mensen die buiten de criteria vallen of voor wie de mogelijkheden daarvan ontoereikend zijn
 • Mensen plotseling in financiële nood zijn geraakt en niet meer beschikken over geld voor primaire levensbehoeften of dringend gebrek hebben aan mogelijkheden om te voorzien in (primaire en/of sociale levensbehoeften
 • Mensen die hun financiële situatie niet overzien of adequaat kunnen beheren en persoonlijke (budget)begeleiding wensen

Voorwaarden voor hulpverlening

 • Bij de burgerlijke gemeente is aantoonbaar geen bijdrage (meer) mogelijk
 • De hulpvrager verleent desgevraagd volledige medewerking bij het invullen van het intakeformulier. Hij/zij overlegt op verzoek de nodige papieren. Indien overleg met instanties nodig is, gebeurt dit alleen met toestemming en in aanwezigheid van de hulpvrager
 • Uitwisseling van gegevens met een doorverwijzende instantie is – mits met toestemming - mogelijk, dit om dubbelingen te voorkomen. Alle informatie wordtvertrouwelijk behandeld, met respect voor de privacy van de hulpvrager. Men is bereid tot terugbetalen (renteloos) indien het geen gift is. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd
 • Men is bereid tot schuldhulp, indien de omstandigheden dit vereisen, en/of de ondersteuning door een SchuldHulpMaatje.

Contact

Verzoeken voor hulpvragen kunnen verstuurd worden naar noodfonds@ndbnijkerk.nl. Naar aanleiding van een hulpvraag wordt met de persoon in kwestie een afspraak gemaakt voor een intakegesprek in de eigen leefomgeving.

Ervaringen

Lees hier de verhalen van de mensen die we mochten helpen vanuit het noodfonds. Komt één van de situaties overeen met die van jou, neem dan contact met ons op. We kunnen en willen jouw ook graag helpen. 

Ervaringen en verhalen

 

Wil je ook hulp bieden aan het NDB Nijkerk?
Neem contact op
© 2024 Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad